Regulamin

Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sowelove.pl.

Sprzedającym jest Centrum Eureka Karolina Hryniewicka, zwana także zamiennie „Usługodawcą”, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą:

Centrum Eureka Karolina Hryniewicka
ul. Czarny Dwór 12
80-365 Gdańsk
NIP:578-302- 95-47

Konto bankowe: 98 1160 2202 0000 0002 5741 5506 Millenium Bank

Telefon kontaktowy:  +48 512 622 706

E-mail: biuro@sowelove.pl

Na wszelkie pytania odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00.

Definicje

1. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sowelove.pl za pośrednictwem, którego Klient może złożyć Zamówienie.

2. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

7. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

9. Koszyk – element sklepu internetowego, gdzie klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, sposób dostawy, dane do faktury, sposób płatności oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia;

Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sowelove.pl

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep internetowy www.sowelove.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.sowelove.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. Wszystkie zdjęcia i opisy znajdujące się w sklepie www.sowelowe.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich rozpowszechniania, kopiowania, używania w celach handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

Składanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie przez stronę internetową lub mailowo.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

2. Klient składający zamówienie jest zobowiązany do podania poniższych danych: imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu i formy dostawy. W przypadku chęci otrzymania faktury lub rachunku imiennego należy podać niezbędne dane.

3. Przy składaniu zamówienia niezbędny jest wybór formy płatności oraz oświadczenie, iż zapoznał się i akceptuje Regulamin Sklepu

4. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

5. Zamówienie realizowane jest po poprawnym wypełnieniu i wysłaniu formularza, zawierającego dane niezbędne do przesłania towaru.

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia zamówionego towaru lub opóźnień w jego dostawie wynikających z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy.

7. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta.

8. Klient po podaniu wszystkich niezbędnych danych uzyskuje podsumowanie złożonego zamówienia, które zawiera: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową i łączną cenę zamawianych towarów, rodzaj i koszty dostawy, dane i adres klienta oraz dane do wystawienia faktury.

9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy sklepu w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku korzystania z płatności Dotpay. Zamówienia nieopłacone w ciągu 7 dni zostaną anulowane.

Ceny Towarów

1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.sowelove.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany  ceny nie dotyczą zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

4. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi dostawy według cen i wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez klienta wyboru formy dostawy zamówienia.

Koszty i terminy dostawy

1. Realizacja zamówienia następuje wyłącznie po uprzednim jego opłaceniu.

2. Czas realizacji zamówienia to 3-10 dni roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty na konto sklepu.

3. Jeśli czas oczekiwania okazałby się dłuższy, kontaktujemy się mailowo, aby potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia.

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku kosztów dostawy.

5. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.

6. Sklep realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Płatności

Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon bądź faktura (wystawiana na życzenie klienta).

Płatność za zamówiony towar może nastąpić:

  • za pobraniem (przy odbiorze towaru)
  • za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Dotpay
  • przelewem na konto bankowe sklepu: 98 1160 2202 0000 0002 5741 5506.

Zwroty

Towary ze Sklepu www.sowelove.pl nie podlegają zwrotowi, gdyż wykonywane na zamówienie Klienta.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przesyłki w obecności pracownika poczty lub firmy kurierskiej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z pracownikiem protokołu reklamacyjnego.

2. Sklep sowelowe.pl ma obowiązek dostarczenia produktów bez wad.

3. W przypadku wystąpienia niezgodności towaru z umową klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy.

4. Przez niezgodność towaru z umową należy rozumieć przede wszystkim wystąpienie wady fizycznej, prawnej, braku ilościowego lub wydania towaru innego od zamówionego. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli towar jest niezgodny z umową w chwili jego wydania.

5. Sklep zastrzega, że w przypadku wystąpienia wady fizycznej towaru pozytywne ustosunkowanie się do zgłoszonego żądania Klienta może wymagać przesłania wadliwego towaru.

6. W przypadku wystąpienia niezgodności towaru z umową należy zapoznać się z naszą procedurą reklamacji (link do procedury).

7. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

8. Klient traci uprawnienia, jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o niezgodności towaru z umową przed upływem trzech miesięcy od stwierdzenia tej niezgodności.

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Dane osobowe są przetwarzane w sowelowe.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 16-22 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej.

3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia.

4. W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowej zgody na otrzymywanie newslettera, jego dane osobowe będą przetwarzane przez sklep sowelove.pl w celu informowania o nowych towarach, promocjach i usługach.

Zmiana Regulaminu

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin Usługodawca udostępni na stronie www.sowelove.pl, co najmniej 14 dni przed datą wejścia Regulaminu w życie.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie Internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie praw konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 z późn. zm.).